Årsstämma 2022

03 maj 2022

Kallelse till årsstämma i Embellence Group AB (publ)

 Aktieägarna i Embellence Group AB (publ), org.nr 556006-0625 (”Embellence Group”), med säte i Borås, kallas till årsstämma tisdagen den 3 maj 2022.

Embellence Groups årsstämma kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.                        

Embellence Group välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 3 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.

Förutsättningar för deltagande

För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid årsstämman ska denne:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 25 april 2022,

dels senast måndagen den 2 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Embellence Group tillhanda senast den dagen.

Valberedning inför årsstämma 2022

Valberedningen ansvarar för att förbereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode, ordförande vid stämman, val och arvodering av revisorer, samt förslag till principer för valberedningen inför nästa årsstämma.

Valberedningen inför årsstämman 2022 består av Morten Falkenberg (styrelseordförande), Jörgen Ekberg (utsedd av Litorina), Karin Dennford (utsedd av JCE Asset Management) och Jerker Adeberg (utsedd av T-konsortiet AB).

Aktieägarna har möjlighet att vända sig till valberedningen med nomineringsförslag via e-post till valberedning@embellencegroup.com. Valberedningen önskar erhålla eventuella förslag senast den 8 mars 2022. Årsstämman 2022 är planerad till den 3 maj 2022.

Ärenden och frågor

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman är välkomna att kontakta Embellence Group. Förslag ska ha inkommit senast den 15 mars 2022.

Embellence Group AB
stamma@embellencegroup.com

 

Presentation av Olle Svensk, CEO