Strategi

FORTSATT TILLVÄXT INOM PREMIUM- OCH LYXSEGMENTEN

Embellence Group ska fortsätta växa inom premium- och lyxsegmenten. Jämfört med värdesegmentet har segmenten högre bruttovinstmarginaler och högre förväntad framtida tillväxttakt. De är också mer motståndskraftiga mot konjunkturnedgångar. Utöver en förflyttning av försäljningsmixen strävar Embellence efter en fortsatt breddning av produktportföljen till närliggande områden, exempelvis tyger. Breddningen kan komma ske antingen inom befintliga varumärken eller genom förvärv.

ÖKAD INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING

Inom premiumsegmentet förväntas försäljningen i Europa och övriga världen framöver växa snabbare än Norden. Embellence strävar därför efter att öka andelen internationell nettoomsättning
ytterligare. Detta ska ske dels genom organisk expansion till nya marknader, och dels genom förvärv av internationella aktörer.

TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV

Embellence Group ska fortsätta att komplettera varumärkesportföljen genom förvärv. Till förvärvskriterierna hör att potentiella målbolag ska vara lönsamma premiumvarumärken med försäljning inom heminredning. De ska vara tydligt mönsterdrivna och ha potential att dels komplettera befintliga stilar inom Embellence Groups portfölj, dels kunna nyttjas inom olika produktkategorier.

EFFEKTIVARE INTERNA PROCESSER OCH NÄRMARE KUNDRELATIONER GENOM DIGITALISERING

Möjligheterna med digitalisering är stora och påverkar i princip alla delar av Embellence värdekedja, från produktion till försäljning. Till de övergripande målen hör att stärka erbjudandet och kundupplevelsen. Därutöver ska satsningarna även bidra till effektivare interna processer och därigenom sänkta kostnader.

EMBELLISH WITH EXCELLENCE

Hållbarhet utgör en integrerad del i Embellence Groups strategi. Fokus i arbetet ligger på de tre områdena En hållbar värdekedja, En hållbar organisation och stimulerande arbetsplats samt Ansvarsfullt och etiskt företagande.