Strategi

FORTSATT TILLVÄXT INOM PREMIUMSEGMENTET

Embellence Group ska fortsätta växa inom premiumsegmentet. Detta eftersom segmentet har högre bruttovinstmarginaler och högre förväntad framtida tillväxttakt än värdesegmentet. Utöver en förflyttning av försäljningsmixen omfattar detta även en fortsatt breddning av produktportföljen till närliggande områden, exempelvis inom tyger. Denna breddning kan komma ske antingen inom befintliga varumärken eller genom förvärv.

ÖKAD INTERNATIONELL FÖRSÄLJNING

Norden stod under 2021 för 52 procent av Embellence Groups samlade försäljning. Inom premiumsegmentet förväntas dock försäljningen i Europa och övriga världen framöver växa snabbare än Norden.

Embellence strävar därför efter att öka andelen internationell nettoomsättning ytterligare. Detta ska ske dels genom organisk expansion till nya marknader, dels genom förvärv av internationella aktörer.

TILLVÄXT GENOM FÖRVÄRV

Embellence Group ska fortsätta att komplettera varumärkesportföljen genom förvärv. Till förvärvskriterierna hör att potentiella målbolag ska vara lönsamma premiumvarumärken med försäljning inom inredningsdekoration.

Dessutom bör målbolaget besitta en gedigen mönsterbank som dels kompletterar befintliga stilar inom Embellence Groups portfölj, dels kan nyttjas inom olika produktkategorier.

NÄRMARE KUNDRELATIONER GENOM DIGITALISERING

Varumärkenas relation till slutkunderna ska stärkas ytterligare. Primärt handlar detta om att öka försäljningen online direkt till konsument. Utöver att möta kundernas önskemål bidrar försäljningen online till högre bruttomarginal, starkare kundlojalitet och större potentiell kundbas.

Därutöver bedrivs även flera initiativ och satsningar som syftar till att underlätta kundernas val av tapet genom utveckling av olika digitala tjänster och verktyg.