Hoppa till huvudinnehållet

Revisionsutskott

Revisionsutskottet ska bistå styrelsen med att övervaka bolagets finansiella rapportering, riskhantering och interna kontroll, samt redovisning och revision. Revisionsutskottet granskar och övervakar revisorer samt biträder bolagets valberedning vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Revisionsutskottet ska bestå av minst två ledamöter, av vilka en majoritet ska vara oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning, och minst en av ledamöterna som är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning måste även vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Utskottets ledamöter får inte vara anställda av bolaget. Minst en ledamot ska ha redovisnings- eller revisionskompetens.

Det nuvarande revisionsutskottet består av två ledamöter: Karin Dennford (ordförande) och Magnus Welander.

Ersättningsutskott

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgifter är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör bland annat anställnings- och ersättningsvillkor för ledande befattningshavare.

Ersättningsutskottet ska ta fram en ersättningspolicy som ska presenteras för styrelsen. Ersättningsutskottet ska även övervaka och utvärdera, både pågående och avslutade, incitamentsprogram med rörlig ersättning för personer i ledande befattning och följa och utvärdera tillämpningen av rådande riktlinjer för ersättning för bolagets ledande befattningshavare.

Enligt ”Koden” kan styrelsens ordförande vara ordförande i utskottet. Övriga bolagsstämmovalda ledamöter ska vara oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

Ersättningsutskottet består av två styrelseledamöter: Magnus Welander (ordförande) och Christina Ståhl.