Utskott

Styrelsen har beslutat att fullgöra ersättningsutskottets och revisionsutskottets uppgifter i sin helhet.

Detta innebär att styrelsen i sin helhet bland annat ska övervaka Bolagets finansiella rapportering, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll, internrevision och riskhantering, hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen, granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster, samt upprätta av förslag till bolagsstämmans val av revisor. Vidare ska styrelsen bland annat besluta om ersättningar och andra anställningsvillkor för verkställande direktör och ledande befattningshavare.