Ägarstruktur

Tabellen nedan beskriver Embellence Groups ägarstruktur omedelbart före Erbjudandet och omedelbart efter Erbjudandets genomförande.

 

Ägande före Erbjudandet

Efter Erbjudandet
(förutsatt att
Övertilldelnings-optionen
inte utnyttjas)
Efter Erbjudandet
(förutsatt
att
Övertilldelnings-optionen
utnyttjas till fullo)
Efter Erbjudandet
(förutsatt att Erbjudandet
utökas till fullo och att
Övertilldelnings-optionen
utnyttjas till fullo)
Aktieägare Antal Procent Antal Procent Antal Procent Antal Procent

Aktieägare vars innehav överstiger 5 procent av aktierna
WA Wallvision AB (publ) 21 400 000 100 13 910 000 65,0 12 786 500 59,8 10 586 500 49,5
Cornerstoneinvesterarna                
Strand Kapitalförvaltning1) 1 904 761 8,9 1 904 761 8,9 1 904 761 8,9
Prior & Nilsson2) 952 381 4,5 952 381 4,5 952 381 4,5
FE Småbolag Sverige3) 595 239 2,8 595 239 2,8 595 239 2,8
Gerald Engström4) 595 239 2,8 595 239 2,8 595 239 2,8
Provobis5) 595 239 2,8 595 239 2,8 595 239 2,8
Nordic Cross Asset Management6)


357 143

1,7

357 143

1,7

357 143

1,7
Summa 21 400 000 21 400 000 18 910 002 88,4 17 786 502 83,1 15 586 502 72,8
Övriga nya aktieägare 2 489 998 11,6 3 613 498 16,9 5 813 498 27,2
Summa 21 400 000 21 400 000            

 

Ovanstående ägartabell avser Embellence Group vars enda aktieägare per dagen för detta Prospekt är Huvudägaren, WA Wallvision AB (publ). Samtliga aktier erbjuds av WA Wallvision AB (publ), org.nr 555809-6191, Box 1, 501 13 Borås, telefonnummer 033-23 64 00 och LEI-kod 549300F7G4KB3L3WKT22. WA Wallvision AB (publ) ägs per dagen för detta Prospekt till en majoritet av Litorina Coinvest L.P. och resterande andel ägs av cirka 150 personer som utgörs av styrelseledamöter, ledande befattningshavare samt nuvarande och tidigare anställda i Koncernen.

Den befintliga ägarstrukturen i Huvudägaren kommer att avvecklas efter utgången av Lock up-perioden varigenom styrelseledamöter och ledande befattningshavare kommer erhålla ett direkt ägande i Bolaget i enlighet beskrivningen i avsnitt ”Styrelse, ledande befattningshavare och revisor – Styrelseledamöters och ledande befattningshavares aktieinnehav efter Noteringen”.

IR-kontakt