HÅLLBARHET

Embellish with Excellence

Embellence Group anser att ett fokuserat ESG-arbete går hand i hand med långsiktig tillväxt och god lönsamhet, då det är en förutsättning för att kunna bygga framtidssäkra premium- och lyxvarumärken – och utveckla attraktiva produkter.

Embellence Groups ESG-agenda, ”Embellish with Excellence”, innefattar de för gruppen mest väsentliga miljömässiga, sociala och etiska aspekterna. Namnet fångar upp gruppens huvudsakliga syfte – att försköna (Embellish) världen på ett förträffligt (Excellence) sätt. Ordet ”Excellence” eller ”förträffligt” representerar ett ständigt fokus på långsiktighet i att värna om och beakta miljön, klimatet, människor och gemensamma värderingar.

Tre fokusområden
ESG-agendan tar avstamp i tre fokusområden. Koncernens miljö- och klimatrelaterade arbete ”En hållbar värdekedja” fokuserar på att minska den direkta och indirekta negativa påverkan på miljö och klimat. Det sociala hållbarhetsarbetet ”En hållbar organisation och stimulerande arbetsplats” fokuserar på att värna om alla anställda samt ta ställning i viktiga sociala frågor. Arbetet kopplat till etik, ”Möjliggöra ansvarfullt och etiskt företagande”, fokuserar på att säkerställa rätt förutsättningar och strukturer för optimal styrning.

 

En hållbar värdekedja

Det klimat- och miljörelaterade hållbarhetsarbetet syftar till att minimera den direkta och indirekta negativa påverkan på miljö och klimat. Arbetet drivs genom två strategiska fokusområden:

Mer Embellish med mindre miljöpåverkan
På ett tillförlitligt och kontinuerligt sätt mäta och minska koldioxidavtrycket i Scope 1, 2 och 3.

Effektiv material- och resurshantering
Ställa om till håll- och förnybart samt respektera och ta tillvara på de material, resurser och den energi som används i verksamheterna.

En hållbar organisation och stimulerande arbetsplats

Det sociala hållbarhetsarbetet fokuserar på medarbetarnas hälsa, välmående och utveckling samt att värna om och befästa gemensamma värderingar. Gruppens förmåga att identifiera, attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare, med rätt kompetens och inställning, är helt avgörande för koncernens fortsatta framgång. Embellence Group tror på att nöjda medarbetare i en öppen och konstruktiv miljö bäddar för en kultur som skapar framgång genom samarbete och starka insatser. Ambitionen är att som bolag och individer vara föredömen som främjar och förespråkar inkludering, jämlikhet, diversifiering och öppenhet.

Ansvarfullt och etiskt företagande

All verksamhet inom Embellence Group ska bedrivas med respekt för individ, samhälle och miljö. Detta gäller även projekt och initiativ som sker i samverkan med partners och leverantörer. Nolltolerans råder mot alla former av korruption, vilket inbegriper alla typer av mutor och bestickning. Arbetet går under namnet ”ansvarsfullt och etiskt företagande” och syftar till att lägga grunden till hur vi agerar och gör affärer på bolags- såväl som individnivå. För gruppen handlar det om att ha rätt grunder i form av bolagsstyrning, policys, riktlinjer och andra verktyg för att säkra och främja ansvarstagande och integritet hos alla medarbetare.