Hoppa till huvudinnehållet
HÅLLBARHET

Embellish with Excellence

Embellence Group anser att ett fokuserat ESG-arbete går hand i hand med långsiktig tillväxt och god lönsamhet, då det är en förutsättning för att kunna bygga framtidssäkra premium- och lyxvarumärken – och utveckla attraktiva produkter.

Hållbarhetsarbete med fokus på hela värdekedjan
Vi på Embellence Group är övertygade om att genom ett långsiktigt hållbarhetsfokus med socialt, miljömässigt och ekonomiskt perspektiv kan vi bidra till en varaktig, ansvarsfull och hållbar utveckling. Basen i vårt arbete är våra varumärkens högkvalitativa produkter, som tillverkas på ett ansvarsfullt sätt och som bidrar till en vackrare och mer inspirerande vardag för människor världen runt. Vårt hållbarhetsarbete omfattar hela värdekedjan och är integrerat i både det strategiska och det dagliga arbetet och genomsyrar hela verksamheten.

”Embellish with Excellence”- motto som grund i vårt hållbarhetsarbete
Embellence Groups hållberhatsagenda ”Embellish with Excellence” innefattar för gruppen väsentliga miljömässiga,sociala och etiska aspekter. Namnet fångar upp gruppens huvudsakliga syfte – att försköna (Embellish) världen på ett förträffligt (Excellence) sätt. Det mottot representerar också vårt angreppssätt för att ständigt arbeta långsiktighet samt värna om och beakta miljön, samhället och människor.

Om fokusområdena
Koncernens miljö- och klimatrelaterade arbete ”En hållbar värdekedja” 
fokuserar på att minska den direkta och indirekta negativa påverkan på miljö och klimat. Det sociala hållbarhetsarbetet ”En hållbar organisation och stimulerande arbetsplats” fokuserar på att värna om alla anställda samt ta ställning i viktiga sociala frågor. Arbetet kopplat till etik, ”Möjliggöra ansvarfullt och etiskt företagande”, fokuserar på att säkerställa rätt förutsättningar och strukturer för optimal styrning.

 


EN HÅLLBAR VÄRDEKEDJA
Värna om klimatet och miljön

Embellence Groups klimat- och miljörelaterade hållbarhetsarbete syftar till att minimera den direkta och indirekta negativa påverkan på miljö och klimat. Arbetet drivs genom två strategiska fokusområden:

Mer Embellishment och mindre miljöpåverkan
På ett tillförlitligt och kontinuerligt sätt mäta och minska 
koldioxidavtrycket i scope 1, 2 och 3

Effektiv material-och resurspåverkan
Ställa om till håll- och förnybart samt respektera och ta tillvara på de 
material, resurser och den energi som används i verksamheterna.


EN HÅLLBAR ORGANISATION OCH STIMULERANDE ARBETSPLATS
Värna om människor och värderingar

Embellence Groups sociala hållbarhetsarbete fokuserar på medarbetarnas hälsa, välmående och utveckling. Stor kraft även på att värna om och befästa gemensamma värderingar. Gruppens förmåga att identifiera, attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare, med rätt kompetens och inställning, är helt avgörande för koncernens fortsatta framgång.


ANSVARSFULLT OCH ETISKT FÖRETAGANDE
Agera med integritet som bolag och individer

All verksamhet inom Embellence Group ska bedrivas med respekt för individ, samhälle och miljö. Detta gäller även projekt och initiativ som sker i samverkan med partners och leverantörer. Nolltolerans råder mot alla former av korruption, vilket inbegriper alla typer av mutor och bestickning.
Arbetet går under namnet ”ansvarsfullt och etiskt företagande” och syftar till att lägga grunden till hur vi agerar och gör affärer på bolags- såväl som individnivå. För gruppen handlar det om att ha rätt grunder i form av bolagsstyrning, policys, riktlinjer och andra verktyg för att säkra och främja ansvarstagande och integritet hos alla medarbetare.