Hoppa till huvudinnehållet

Finansiella mål

Tillväxt

Bolagets tillväxtmål är att uppnå en nettoomsättning om 1,2 miljarder SEK för räkenskapsåret 2025. Detta motsvarar mer än en fördubbling av nettoomsättningen jämfört med 2020 och förväntas uppnås genom såväl organisk tillväxt som genom förvärv.

Lönsamhet

Embellence Groups långsiktiga mål är att nå en EBITA-marginal om minst 15 procent över en konjunkturcykel.

Skuldsättning

Bolagets räntebärande nettoskulder ska inte överstiga 2,5 gånger EBITDA, dock att en tillfällig ökning kan ske i samband med förvärv.

Utdelningspolicy

Embellence Groups mål är att betala aktieutdelning om 30 till 50 procent av periodens resultat. Vid beslut om utdelning ska hänsyn tas till bolagets finansiella ställning, kassaflöde och framtidsutsikter.