Valberedning

Bolag som följer Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska ha en valberedning. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses.

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning bestå av minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Vid årsstämman som hölls den 25 februari 2021 beslutades att följande principer ska gälla tillsvidare vid utseende av valberedning:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna, jämte styrelseordföranden. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 30 september varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt och styrelseordföranden som också kommer att kalla till valberedningens första möte. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste meddelas omgående.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska normalt sett meddelas senast sex månader före stämman. Ersättning ska inte utgå till representanterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen inför årsstämman 2023 utgörs av:

  • Ulf Gillberg, utsedd av JCE Asset Management
  • Jerker Adeberg, utsedd av en ägargrupp bestående av T-konsortiet AB, NQ Förvaltnings AB och Jerker Adeberg Holding AB
  • Magnus Wärn, utsedd av en ägargrupp bestående av Calyptra AB, Sundling Wärn Capital AB, AB Sergius och AB Sergius Capital
  • Morten Falkenberg, styrelseordförande i Embellence Group AB (publ)

Ulf Gillberg är ordförande i valberedningen. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedning är välkomna att kontakta valberedningen på valberedning@embellencegroup.com senast den 24 februari 2023 för valberedningens möjlighet att beakta sådana förslag inför årsstämman.

Affärer för transaktioner och Q&A
Aktieägare som vill få ärenden upptagna på årsstämman är välkomna att kontakta Embellence Group. Förslag ska ha inkommit senast den 10 mars 2023.

Embellence Group AB
stamma@embellencegroup.com