Hoppa till huvudinnehållet

Valberedning

Bolag som följer Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”) ska ha en valberedning. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska bolagsstämman utse valberedningens ledamöter eller ange hur ledamöterna ska utses.

Valberedningen ska enligt Svensk kod för bolagsstyrning bestå av minst tre ledamöter och en majoritet av dessa ska vara oberoende i förhållande till bolaget och koncernledningen. Minst en ledamot i valberedningen ska därutöver vara oberoende i förhållande till den röstmässigt största ägaren eller den grupp av aktieägare som samverkar om bolagets förvaltning.

Vid årsstämman som hölls den 8 maj 2024 beslutades att följande principer ska gälla tillsvidare vid utseende av valberedning:

Bolaget ska ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 30 september varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits Bolaget vid denna tidpunkt.

Bolagets styrelseordförande ska vara sammankallande till valberedningens första möte och vara adjungerad vid valberedningens möten. Den medlem som representerar den största aktieägaren ska utses till ordförande för valberedningen om inte valberedningen enhälligt utser någon annan. Om en eller flera av aktieägarna som har utsett representanter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman inte längre ingår bland de tre största aktieägarna, ska representanter som utsetts av dessa aktieägare avgå, och de aktieägare som därefter tillhör de tre största aktieägarna kan utse sina representanter. Om en representant avgår ur valberedningen innan valberedningens arbete är avslutat och valberedningen anser det nödvändigt att ersätta honom eller henne, ska en sådan ersättningsrepresentant representera samma aktieägare eller, om aktieägaren inte längre är en av de största aktieägarna, den största aktieägaren i turordningen. Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Ändringar i sammansättningen av valberedningen måste
meddelas omgående.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman ska normalt sett meddelas senast sex månader före stämman. Ersättning ska inte utgå till representanterna i valberedningen. Bolaget ska ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete. Mandatperioden för valberedningen upphör när sammansättningen av den följande valberedningen har offentliggjorts.

Valberedningen inför årsstämman 2024 utgjordes av:

  • Peter Lindell, representerar Acervo
  • Magnus Wärn, utsedd av en ägargrupp bestående av Calyptra AB, Sundling Wärn Capital AB, AB Sergius, AB Sergius Capital och Ramhill AB
  • Johan Martinsson, representerar JCE Management AB