Bolagsordning

Bolagsordning för Embellence Group AB (publ), organisationsnummer 556006-0625, antagen på årsstämman den 28 april 2023.

 

1 § Företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Embellence Group AB (publ).

2 § Styrelsens säte

Styrelsen har sitt säte i Borås kommun.

3 § Verksamhet

Bolaget skall direkt eller indirekt genom dotterbolag tillverka och sälja tapeter, textiler och andra inredningsartiklar, äga och förvalta aktier och andelar i dotterbolag samt tillhandahålla administrativa tjänster för dessa bolag och därmed bedriva förenlig verksamhet.

4 § Aktiekapital

Aktiekapitalet ska utgöra lägst 50 000 000 SEK och högst 200 000 000 SEK.

5 § Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 10 000 000 och högst 40 000 000.

6 § Styrelse

Styrelsen ska, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre (3) och högst tio (10) ledamöter utan suppleanter.

7 § Revisorer

Bolaget ska ha lägst en (1) och högst två (2) revisorer samt högst två (2) revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant ska utses auktoriserade revisorer eller registrerat revisionsbolag.

8 § Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse skett.

9 § Deltagande på bolagsstämma

En aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. En aktieägare får ha med sig biträden vid bolagsstämma endast om aktieägaren anmäler antalet biträden (högst två) till bolaget på det sätt som anges i föregående stycke.

10 § Ort för bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Borås, Göteborg eller Stockholm.

11 § Insamling av fullmakter och poströstning

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen (2005:551).

12 § Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. godkännande av dagordningen;
 4. val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet;
 5. prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall,

koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;

 1. beslut om:
 2. fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall,

koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

 1. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda

balansräkningen;

 1. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör;
 2. fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter och, i

förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;

 1. fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;
 2. val av styrelseledamöter;
 3. val av, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
 4. annat ärendet, som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller

bolagsordningen.

13 § Avstämningsbolag

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

14 § Räkenskapsår

Räkenskapsår är 1 januari – 31 december.

Denna bolagsordning har antagits på årsstämman den 28 april 2023