Årsstämma 2023

28 april 2023

Kallelse till årsstämma i Embellence Group AB (publ)

Aktieägarna i Embellence Group AB (publ), org.nr 556006-0625 (”Embellence” eller ”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma fredagen den 28 april 2023 kl. 13.00 i Bolagets lokaler med adress Ryssnäsgatan 8 i Borås. Deltagare är välkomna från klockan 12.00 då det serveras en lättare lunch.

Utövande av rösträtt vid stämman
Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per den 20 april 2023, samt
  • dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud” i sådan tid att anmälan är Bolaget tillhanda senast den 24 april 2023.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast den 24 april 2023 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 24 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande personligen eller deltagande genom ombud
Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast den 24 april 2023 anmäla detta till Bolaget antingen:

  • per post till adressen Computershare AB, ”Embellence Group AB årsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm
  • genom ett digitalt formulär här (endast privatpersoner), eller
  • per telefon till 0771-24 64 00

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman och gärna senast den 24 april 2023.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt här.