Regulatoriskt


Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Embellence Group AB

Styrelsen i Embellence Group AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 8 december 2023 i stället för fredagen den 1 december 2023. Anledningen till det nya datumet är för att kunna säkerställa att stämman kommer kunna genomföras på ett formellt korrekt sätt. Uppdaterad kallelse återfinns nedan.

Pressmeddelande


Valberedningen inför årsstämman 2024 utsedd

I enlighet med beslut vid Embellence Group AB(publ):s årsstämma den 28 april 2023 ska Bolaget ha en valberedning bestående av en ledamot utsedd av envar av de tre till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per 30 september varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt.