Extra bolagsstämma 2023

08 december 2023

Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Embellence Group AB (publ)

Styrelsen i Embellence Group AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 8 december 2023 i stället för fredagen den 1 december 2023. Anledningen till det nya datumet är för att kunna säkerställa att stämman kommer kunna genomföras på ett formellt korrekt sätt. Uppdaterad kallelse återfinns nedan.

Aktieägarna i Embellence Group AB (publ), org.nr 556006-0625, (”Embellence” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 december 2023 kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.

Utövande av rösträtt vid stämman
Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

  • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 30 november 2023, samt
  • dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande personligen eller deltagande genom ombud” alternativt avgett en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” i sådan tid att anmälan alternativt poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 4 december 2023.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman eller avge en poströst, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast måndagen den 4 december 2023 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 4 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för fysiskt deltagande personligen eller deltagande genom ombud
Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast måndagen den 4 december 2023 anmäla detta till Bolaget antingen:

  • per post till adressen Computershare AB, ”Embellence Group AB extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm,
  • genom ett digitalt formulär här (endast privatpersoner), eller
  • per telefon till 0771-24 64 00.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman och gärna senast den 4 december 2023.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt här.