Uppdaterad kallelse till extra bolagsstämma i Embellence Group AB

Styrelsen i Embellence Group AB (publ) har beslutat att kalla till extra bolagsstämma fredagen den 8 december 2023 i stället för fredagen den 1 december 2023. Anledningen till det nya datumet är för att kunna säkerställa att stämman kommer kunna genomföras på ett formellt korrekt sätt. Uppdaterad kallelse återfinns nedan.

Aktieägarna i Embellence Group AB (publ), org.nr 556006-0625, (”Embellence” eller ”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 8 december 2023 kl. 14.00 i MAQS Advokatbyrås lokaler på Stureplan 19 i Stockholm.

Utövande av rösträtt vid stämman
Aktieägare, som önskar delta vid stämman, ska

 1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per torsdagen den 30 november 2023, samt
 2. dels ha anmält sin avsikt att delta vid stämman till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken ”Anmälan för fysiskt deltagande personligen eller deltagande genom ombud” alternativt avgett en poströst enligt anvisningarna under rubriken ”Anvisningar för poströstning” i sådan tid att anmälan alternativt poströsten är Bolaget tillhanda senast måndagen den 4 december 2023.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få utöva sin rösträtt, dels anmäla sig till stämman eller avge en poströst, dels begära att tillfälligt rösträttsregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear. Sådan registrering måste vara genomförd senast måndagen den 4 december 2023 och aktieägare måste således underrätta förvaltaren härom i god tid före denna dag. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast den 4 december 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för fysiskt deltagande personligen eller deltagande genom ombud
Den som önskar delta vid stämman personligen eller genom ombud ska senast måndagen den 4 december 2023 anmäla detta till Bolaget antingen:

 1. per post till adressen Computershare AB, ”Embellence Group AB extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm,
 2. genom ett digitalt formulär på Bolagets hemsida www.embellencegroup.se (endast privatpersoner), eller
 3. per telefon till 0771-24 64 00.

I anmälan ska det uppges namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer samt, i förekommande fall, antalet biträden (högst två).

Den som inte önskar närvara personligen får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas.

För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara Bolaget tillhanda i god tid före stämman och gärna senast den 4 december 2023.

Observera att anmälan om deltagande vid stämman ska ske även om aktieägaren önskar utöva sin rösträtt vid stämman genom ombud. Inskickad fullmakt gäller inte som anmälan till stämman.

Ett fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.embellencegroup.se.

Anvisningar för poströstning
Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt genom poströstning ska använda det röstningsformulär och följa de anvisningar som finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.embellencegroup.se.

Poströsten måste vara Bolaget tillhanda senast måndagen den 4 december 2023 antingen:

 1. per post till adressen Computershare AB, ”Embellence Group AB extra bolagsstämma”, Box 5267, 102 46 Stockholm,
 2. genom ett digitalt formulär på Bolagets hemsida www.embellencegroup.se, eller
 3. per e-post till proxy@computershare.se.

Om aktieägaren är en juridisk person ska en kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas formuläret. Detsamma gäller om aktieägaren poströstar genom ombud.

Aktieägare som önskar återkalla en avgiven poströst och i stället utöva sin rösträtt genom att delta vid stämman fysiskt eller genom ombud måste meddela detta till stämmans sekretariat innan stämman öppnas.

Ärenden på stämman
Förslag till dagordning:

 1. Stämman öppnas,
 2. Val av ordförande vid stämman,
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd,
 4. Val av en eller två justeringspersoner;
 5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad,
 6. Godkännande av dagordning,
 7. Val av styrelse och styrelseordförande,
 8. Beslut om justeringsbemyndigande,
 9. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag
2. Val av ordförande vid stämman
Styrelsen föreslår att Fredrik Brusberg, biträdande jurist vid MAQS Advokatbyrå eller, vid förhinder för honom, den som styrelsen i stället anvisar väljs till ordförande på stämman.

8. Beslut om justeringsbemyndigande
Styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar, ska bemyndigas att vidta de smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av besluten.

Aktieägares beslutsförslag
Nedan förslag lämnas av en aktieägargrupp bestående av Cidro Förvaltning AB, JCE Asset Management AB, Ramhill AB, Henrik Nyqvist, Calyptra AB, Jerker Adeberg Holding AB, Sundling Wärn Capital AB, AB Sergius och Sergius Capital AB (”Aktieägargruppen”), vilka per dagen för kallelsen representerar tillsammans 50,5 procent av totala antalet aktier respektive röster i Bolaget.

7. Val av styrelse och styrelseordförande
Aktieägargruppen föreslår omval av styrelseledamöterna Karin Dennford, Anneli Kansbod, Henrik Nyqvist och Christina Ståhl samt nyval av styrelseledamoten Magnus Welander. Noteras att Morten Falkenberg begärt eget utträde och är inte tillgänglig för omval.

Magnus Welander är född 1966. Magnus har en civilingenjörsexamen inom industriell ekonomi från Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. Han har tidigare varit vd för Thule Group AB (publ), vd för Envirotainer AB samt haft olika ledande befattningar inom Tetra Pak. Magnus är styrelseordförande i Mips AB samt styrelseledamot i HESTRA-Handsken AB, Herenco Aktiebolag och LeMore Invest AB.

Magnus Welander är oberoende i förhållande till såväl Bolagets större aktieägare som Bolaget och dess ledning.

Aktieägargruppen föreslår vidare att Magnus Welander väljs till ny styrelseordförande i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ytterligare uppgifter om de till omval föreslagna styrelseledamöterna finns på Bolagets hemsida www.embellencegroup.se.

Förslaget till styrelsesammansättning i Bolaget uppfyller bolags­styrningskodens regler avseende oberoende. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Någon förändring av vid årsstämman 2023 beslutade styrelsearvoden föreslås ej av Aktieägargruppen.

Antalet aktier och röster
Per kallelsedagen uppgår det totala antalet aktier respektive röster i Bolaget till 22 583 877.

Upplysningar
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation.

Övrigt
Handlingar som ska behandlas på stämman kommer att hållas tillgänglig på hos Bolaget på Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås samt på Bolagets hemsida www.embellencegroup.se, senast två veckor före stämman. Kopior av dokumenten skickas till aktieägare som så begär och meddelar Bolaget sin postadress.

Behandling av personuppgifter
För information om hur dina personuppgifter behandlas se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Borås i november 2023
Embellence Group AB (publ)
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Lidén, CFO
Tel: +46(0)33-236400
E-mail: ir@embellencegroup.com


Om Embellence Group
Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Artscape, Pappelina, Boråstapeter och Tapetfabriken. Embellence Group ska utveckla sin position som ett ledande House of Brands inom heminredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning och driva utvecklingen på en tapet- och heminredningsmarknad i förändring. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser.