Kommuniké från årsstämma 2023 i Embellence Group AB (publ)

Embellence Group AB (publ) höll idag, fredagen den 28 april 2023 årsstämma i bolagets lokaler med adress Ryssnäsgatan 8 i Borås. Till ordförande för årsstämman valdes advokat Eric Ehrencrona från MAQS Advokatbyrå.

Följande huvudsakliga beslut fattades vid årsstämman:

Fastställande av resultat- och balansräkning samt resultatdisposition
Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen för bolaget och koncernen för räkenskapsåret 2022 i enlighet med avgiven årsredovisning.

Årsstämman beslutade om en ordinarie utdelning om 0,80 kronor per aktie. Avstämningsdag för utbetalning av utdelningen är den 3 maj 2023 och utdelningen kommer utbetalas till aktieägarna den 8 maj 2023.

Ansvarsfrihet
Årsstämman beviljade samtliga som under 2022 innehaft uppdrag i bolaget som styrelseledamot respektive verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av styrelseledamöterna Karin Dennford, Morten Falkenberg, Henrik Nyqvist och Christina Ståhl samt nyval av Anneli Kansbod. Till styrelsens ordförande omvaldes Morten Falkenberg. Styrelsen består således av fem styrelseledamöter.

Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till bolagets revisor. Det antecknades att Patrik Resebo utsetts av PwC till att även fortsättningsvis vara huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen m.m.
Årsstämman beslutade enligt valberedningens förslag att arvode till styrelsen ska utgå enligt följande:

Arvode till styrelsen för tiden från förevarande årsstämma intill nästa årsstämma ska utgå med sammanlagt 1 500 000 kronor, varav till styrelsens ordförande 500 000 kronor och till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter som ej är anställda i bolaget eller koncernen 250 000 kronor.

Arvode till revisorn beslutades utgå enligt av bolaget godkänd räkning.

Fastställande av principer för valberedningen
Årsstämman beslutade om principer för valberedningen i enlighet med valberedningens förslag. Arvode ska inte utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska däremot ersätta eventuella kostnader som valberedningen ådrar sig i sitt arbete.

Valberedningens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.embellencegroup.se).

Riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare
Årsstämman beslutade om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.embellencegroup.se).

Antagande av ny bolagsordning
Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta en ny bolagsordning, vilket innebär att styrelsen ges möjligheten att dels samla in fullmakter, dels tillåta förhandsröstning (poströstning) inför en bolagsstämma.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.embellencegroup.se).

Bemyndigande för styrelsen att besluta att emittera aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma fatta beslut om nyemission av aktier.

Styrelsens fullständiga förslag finns tillgängligt på bolagets hemsida (www.embellencegroup.se).

Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden:
https://www.embellencegroup.se/nyhetsrum/prenumerera/

För mer information, vänligen kontakta:
Olle Svensk, vd
Tel: +46(0) 768 566 093
E-post: olle.svensk@embellencegroup.com


Om Embellence Group
Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Artscape, Pappelina och Boråstapeter. Embellence Group ska utveckla sin position som ett ledande House of Brands inom heminredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning och driva utvecklingen på en tapet- och heminredningsmarknad i förändring. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market.