Kommuniké från årsstämma i Embellence Group AB (publ) den 3 maj 2022

Vid årsstämman i Embellence Group AB (publ) beslutade aktieägarna följande:

Fastställande av räkenskaperna för 2021 och ansvarsfrihet
Resultat- och balansräkningarna samt koncernresultat- och koncernbalansräkningarna för 2021 fastställdes och styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2021 års förvaltning.

Resultatdisposition
Årstämman beslutade om en utdelning om 0,80 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utbetalning av utdelningen fastställdes den 5 maj 2022 och utdelningen förväntas utbetalas till aktieägarna den 10 maj 2022.

Styrelseval, revisorsval, styrelsearvode och revisorsarvode
Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan suppleanter, samt att bolaget ska ha en revisor, utan suppleanter.

Morten Falkenberg, Henrik Nyqvist, Paul Steene, Christina Ståhl, Hanna Graflund Sleyman och Karin Dennford valdes, i enlighet med valberedningens förslag, till ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Morten Falkenberg omvaldes till styrelseordförande. Revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omvaldes som revisor, och det noterades att auktoriserade revisorn Patrik Resebo kommer vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode ska utgå med totalt 1 750 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget eller koncernen ska erhålla 250 000 kronor vardera.

Emissionsbemyndigande
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och fram till nästa årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av emissionsbemyndigandet. Nyemission av aktier ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor.

Långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och konsulter
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och konsulter, totalt åtta personer. Incitamentsprogrammet innefattar emission av högst 176 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 176 000 nya aktier i bolaget.

Långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter
Årsstämman beslutade att avslå förslaget om att anta ett långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter, då erforderlig majoritet inte uppnåddes.

Prenumerera på rapporter och pressmeddelanden:
https://www.embellencegroup.se/nyhetsrum/prenumerera/

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2022 kl. 21:15.

För mer information, vänligen kontakta:
Olle Svensk, CEO
Telefon: +46 768 566 093
E-mail: olle.svensk@embellencegroup.com ​​​​​​​


Om Embellence Group
Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Artscapel, Pappelina och Boråstapeter. Embellence Group ska utveckla sin position som ett ledande House of Brands inom heminredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning och driva utvecklingen på en tapet- och heminredningsmarknad i förändring. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399.