Kallelse till årsstämma i Embellence Group AB (publ)

Aktieägarna i Embellence Group AB (publ), org.nr 556006-0625 (”Embellence Group”), med säte i Borås, kallas till årsstämma tisdagen den 3 maj 2022.

Embellence Groups årsstämma kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Embellence Group välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin rösträtt vid årsstämman genom förhandsröstning i den ordning som beskrivs nedan. Information om de vid årsstämman fattade besluten offentliggörs den 3 maj 2022 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt. Vidare kommer styrelsens ordförande och verkställande direktören att hålla ett informationsmöte för aktieägare den 3 maj 2022 kl. 15:30-16:00. För mer information om informationsmötet hänvisas till bolagets webbplats www.embellencegroup.se.

Aktieägarna kan i förhandsröstningsformuläret begära att beslut i något eller några av ärendena på den föreslagna dagordningen nedan ska anstå till en s.k. fortsatt bolagsstämma, som inte får vara en ren förhandsröstningsstämma. Sådan fortsatt stämma ska äga rum om årsstämman beslutar om det eller om ägare till minst en tiondel av samtliga aktier i bolaget begär det.                            

Förutsättningar för deltagande
För att en person ska ha rätt att genom förhandsröstning delta vid årsstämman ska denne:

dels                          vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 25 april 2022,

dels                          senast måndagen den 2 maj 2022 anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan så att förhandsrösten är Embellence Group tillhanda senast den dagen.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta vid årsstämman låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering, som kan vara tillfällig, måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB onsdagen den 27 april 2022, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förhandsröstning
Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid årsstämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2022:121) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på www.embellencegroup.se, under rubriken ”Om oss – Bolagsstyrning – Bolagsstämmor – Årsstämma 2022”. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan.

Det ifyllda formuläret måste vara Embellence Group tillhanda senast måndagen den 2 maj 2022. Formuläret kan skickas via e-post till stamma@embellencegroup.com eller per post till Embellence Group AB (publ), ”Årsstämma 2022”, Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsrösten i sin helhet) ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Antal aktier och röster
I bolaget finns per dagen för denna kallelse totalt 22 583 877 utestående aktier vilka berättigar till en röst per aktie vid årsstämman.

Förslag till dagordning

 1. Val av ordförande vid årsstämman
 2. Val av en eller två justeringspersoner
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Prövning av om årsstämman blivit behörigen sammankallad
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut om
  1. fastställande av resultaträkning och balansräkning, samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
  2. dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
 9. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 10. Val av styrelseledamöter

10.1 Morten Falkenberg (omval)
10.2 Henrik Nyqvist (omval)
10.3 Paul Steene (omval)
10.4 Christina Ståhl (omval)
10.5 Hanna Graflund Sleyman (nyval)
10.6 Karin Dennford (nyval)

 1. Val av styrelseordförande
  Morten Falkenberg (omval)
 2. Val av revisor, och i förekommande fall, revisorssuppleanter
 3. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
 4. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) och emission av teckningsoptioner
 5. Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (Styrelse-LTIP 2022) och emission av teckningsoptioner

Ärende 1 – Val av ordförande vid årsstämman
Valberedningen för Embellence Group, som utgörs av Morten Falkenberg (styrelseordförande), Jörgen Ekberg (utsedd av Litorina), Karin Dennford (utsedd av JCE Asset Management) och Jerker Adeberg (utsedd av T-konsortiet AB), föreslår att advokat Rikard Lindahl från Advokatfirman Vinge, eller den som valberedningen utser vid hans förhinder, utses till ordförande vid årsstämman. 

Ärende 2 – Val av en eller två justeringspersoner
Till personer att jämte ordföranden justera protokollet från årsstämman föreslås Ulf Gillberg (JCE Asset Management) och Thirza Hamrin (Litorina), eller, vid förhinder för någon eller båda av dem, den eller dem som styrelsen istället anvisar. Justeringspersonernas uppdrag att justera protokollet från årsstämman innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir rätt återgivna i protokollet från årsstämman.

Ärende 3 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 3 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, som har kontrollerats av justeringspersonerna vid årsstämman.

Ärende 7) b. – Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår en ordinarie utdelning om 0,80 kronor per aktie. Avstämningsdag för utbetalning av utdelningen ska vara den 5 maj 2022. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget kommer utdelningen utbetalas till aktieägarna den 10 maj 2022.

Ärende 8 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och antalet revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av sex bolagsstämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter och att antalet revisorer ska vara en utan suppleanter.

Ärende 9 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 750 000 kronor, varav styrelsens ordförande ska erhålla 500 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget eller koncernen ska erhålla 250 000 kronor vardera.

Vidare föreslår valberedningen att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Ärende 10 – Val av styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelseledamöterna Morten Falkenberg, Henrik Nyqvist, Paul Steene och Christina Ståhl omväljs till styrelseledamöter samt att Hanna Graflund Sleyman och Karin Dennford väljs till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Noteras att Mattias Letmark har avböjt omval.

Hanna Graflund Sleyman är född 1978. Hanna Graflund Sleyman har en masterexamen i företags- och nationalekonomi från Handelshögskolan i Stockholm. Hanna Graflund Sleyman är för närvarande VD för PDL Group och har tidigare bland annat varit Commercial Manager/Head of Vendor Management på Amazon Sweden, Executive Director Asia Pacific på Daniel Wellington och VD för Departments & Stores AB (NK) samt styrelseledamot i Atrium Ljungberg AB, Brothers AB, Polarn O. Pyret AB och RNB Far East Limited. Hanna Graflund Sleyman äger inga aktier i Embellence Group. Hanna Graflund Sleyman är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som Bolaget och dess ledning.

Karin Dennford är född 1976. Karin Dennford har en masterexamen i avancerad finans från Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Karin Dennford är för närvarande Investment Director på JCE och styrelseledamot i OctoFrost samt innehar ett flertal valberedningsuppdrag. Karin Dennford har tidigare varit styrelseledamot i Consafe Capital Advisors (Alcur fonder), Senior Private Banker på Nordea Private Wealth Management och Portfolio Manager på Nordea Investment Management. Karin Dennford äger inga aktier i Embellence Group. Karin Dennford är oberoende i förhållande till Bolaget och dess ledning men inte i förhållande till större aktieägare.

Ärende 11 – Val av styrelseordförande
Valberedningen föreslår att Morten Falkenberg omväljs till styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Ärende 12 – Val av revisor, och i förekommande fall, revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers AB omväljs till revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med önskemål om Patrik Resebo som huvudansvarig revisor, i enlighet med styrelsens (som fullgör revisionsutskottets uppgifter i sin helhet) rekommendation.

Ärende 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att – vid ett eller flera tillfällen och längst intill nästkommande årsstämma – besluta om att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier i sådan utsträckning att det motsvarar en utspädning av det antal aktier som är utestående vid tidpunkten för kallelsen till årsstämman uppgående till högst 20 procent, räknat efter fullt utnyttjande av nu föreslaget emissionsbemyndigande.

Nyemission av aktier ska kunna ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt samt med eller utan bestämmelse om apport eller kvittning eller andra villkor. Syftet med bemyndigandet är att öka bolagets finansiella flexibilitet och styrelsens handlingsutrymme i samband med förvärv. Om styrelsen beslutar om emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska skälet vara att genomföra och finansiera förvärv av företag eller tillgångar. Vid sådan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionen genomföras på marknadsmässiga villkor.

Styrelsen eller den verkställande direktören ska äga rätt att göra de smärre justeringar av årsstämmans beslut som krävs för registrering av bemyndigandet hos Bolagsverket.

Ärende 14 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2022) och emission av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för vissa ledande befattningshavare och konsulter genom en emission av högst 176 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 176 000 nya aktier i bolaget (”LTIP 2022”).

Syftet med LTIP 2022

Syftet med LTIP 2022 är att koppla ersättningen till vissa ledande befattningshavare och konsulter i Embellence Group-koncernen till Embellence Group och Embellence Groups långsiktiga värdetillväxt och på så sätt sammanlänka deras intressen med aktieägarnas. LTIP 2022 kommer vara ett viktigt program för att Embellence Group ska kunna motivera och behålla de bästa talangerna, något som är viktigt för att Embellence Group ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

Emission av teckningsoptioner / fördelning av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om emission av högst 176 000 teckningsoptioner innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 440 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie. 

LTIP 2022 omfattar högst åtta personer. Bolagets styrelseledamöter ska inte omfattas av LTIP 2022. Rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma vissa ledande befattningshavare som är anställda eller har konsultuppdrag i koncernen.

Kategori Maximalt antal optioner per person/kategori
 1. Verkställande direktör och CFO (2 personer)
22 000 / 44 000
 1. Ledningspersoner (5 personer)
22 000 / 110 000
 1. Konsult (1 person)
22 000 / 22 000

Vid eventuell överteckning inom en kategori ska antalet teckningsoptioner minskas pro rata baserat på hur många optioner respektive deltagare har anmält sig för att teckna. Ingen deltagare ska dock erhålla mer än det maximala antalet optioner per person/kategori enligt ovan.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram och därigenom ett ersättningssystem som kopplar ersättningen för nyckelpersoner i Embellence Group till Embellence Group och dess långsiktiga värdetillväxt och på så sätt även sammanlänkar anställda och konsulters intressen med aktieägarnas. LTIP 2022 kommer vara ett viktigt program för att Embellence Group ska kunna motivera och behålla sina nyckelpersoner, något som är viktigt för att Embellence Group ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

Teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista till och med den 20 maj 2022. Betalning ska erläggas senast den 25 maj 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med 4 maj 2022 till och med 17 maj 2022, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde.

Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Styrelsen, eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Villkor

Teckningsoptionerna ska tecknas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 6,32 kronor per option baserat på en teckningskurs per aktie om 43,13 kronor.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med vad som framgår under rubriken ”Övrigt”.

Förköp och anställnings upphörande

En förutsättning för att deltagarna ska erbjudas att teckna teckningsoptioner är att dessa personer dessförinnan ingått ett s.k. förköpsavtal enligt vilket deltagarna ska vara förpliktade att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om anställningen eller konsultuppdraget upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man.

Utspädning

Baserat på antalet aktier i Embellence Group per dagen för kallelsen till årsstämman kan maximal utspädning till följd av LTIP 2022 uppgå till cirka 0,78 procent. Med samma antagande och med beaktande av antalet aktier som kan tillkomma enligt aktieägares förslag till Styrelse-LTIP 2022 (punkt 15) kan utspädningen till följd av Styrelse-LTIP 2022 och LTIP 2022 tillsammans högst uppgå till cirka 0,97 procent. Med beaktande även av aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i Embellence Group, Styrelse-LTIP 2022 och LTIP 2022 uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 6,28 procent.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

LTIP 2022 förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Bolagets kostnader för LTIP 2022 före skatt inkluderar administrativa kostnader och kostnader för sociala avgifter. Den totala kostnaden för LTIP 2022, under antagande av fullt deltagande beräknas uppgå till cirka 200 000 kronor över en treårsperiod.

Beredning av ärendet

Principerna för LTIP 2022 har arbetats fram av bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Embellence Groups årsredovisning för 2021, not 31, samt till bolagets webbplats www.embellencegroup.se.

Ärende 15 – Beslut om långsiktigt incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter (Styrelse-LTIP 2022) och emission av teckningsoptioner
Aktieägaren Litorina Coinvest 1 AB (”Litorina”) föreslår att årsstämman beslutar om att införa ett incitamentsprogram för vissa styrelseledamöter genom en emission av högst 44 000 teckningsoptioner med rätt att teckna 44 000 nya aktier i bolaget (”Styrelse-LTIP 2022”).

Syftet med Styrelse-LTIP 2022

Programmet riktar sig till en av bolagets befintliga styrelseledamöter och den av valberedningen föreslagna nya styrelseledamoten. Båda deltagarna är oberoende i förhållande till såväl större aktieägare som Bolaget och dess ledning och äger, per dagen för kallelsen, inte några aktier i Embellence Group. Litorina anser att ett aktierelaterat incitamentsprogram är en viktig del i en konkurrenskraftig ersättning för att kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter, något som är viktigt för att Embellence Group ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

Emission av teckningsoptioner / fördelning av teckningsoptioner

Litorina föreslår att årsstämman beslutar om emission av högst 44 000 teckningsoptioner, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 110 000 kronor. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en (1) aktie.

Styrelse-LTIP 2022 omfattar högst två personer, som ska ha rätt att teckna 22 000 teckningsoptioner vardera. Rätten att teckna teckningsoptioner ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma en av bolagets befintliga styrelseledamöter och den av valberedningen föreslagna nya styrelseledamoten.

Vid eventuell överteckning ska antalet teckningsoptioner minskas pro rata baserat på hur många optioner respektive deltagare har anmält sig för att teckna. Ingen deltagare ska dock erhålla mer än det maximala antalet optioner per person enligt ovan.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram och därigenom ett ersättningssystem som kopplar ersättningen för styrelseledamöter i Embellence Group till Embellence Group och dess långsiktiga värdetillväxt och på så sätt även sammanlänkar styrelseledamöters intressen med aktieägarnas. LTIP 2022 kommer vara ett viktigt program för att Embellence Group ska kunna attrahera, behålla och motivera internationellt kvalificerade styrelseledamöter, något som är viktigt för att Embellence Group ska nå långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

Erbjudande om teckning av teckningsoptionerna ska ske så snart praktiskt möjligt efter årsstämman och teckning av teckningsoptionerna ska ske på teckningslista till och med den 20 maj 2022. Betalning ska erläggas senast den 25 maj 2022. Styrelsen har rätt att förlänga teckningstiden och betalningstiden.

Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en (1) aktie i bolaget. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 1 juni 2025 till och med den 30 juni 2025.

Teckningskursen per aktie ska motsvara 125 procent av den volymvägda genomsnittskursen för bolagets aktie under perioden från och med 4 maj 2022 till och med 17 maj 2022, avrundat till närmaste helt tiotal öre varvid fem öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen ska dock ej understiga aktiens kvotvärde. Teckningskursen och det antal aktier som varje teckningsoption berättigar till ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, nyemission av aktier m.m. i enlighet med marknadspraxis.

De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna ska medföra rätt till vinstutdelning första gången på den första avstämningsdag för utdelning som infaller efter det att teckning av aktier genom utnyttjande av teckningsoptionerna verkställts.

Styrelsen (dock ej de styrelseledamöter som Styrelse-LTIP 2022 riktar sig till), eller den styrelsen utser, föreslås bemyndigas att vidta de smärre justeringar av ovanstående beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

Villkor

Teckningsoptionerna ska tecknas på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 6,32 kronor per option baserat på en teckningskurs per aktie om 43,13 kronor.

För teckningsoptionerna ska i övrigt gälla de villkor som styrelsen beslutat och som hålls tillgängliga för aktieägarna i enlighet med vad som framgår under rubriken ”Övrigt”.

Förköp och uppdragets upphörande

En förutsättning för att deltagarna ska erbjudas att teckna teckningsoptioner är att dessa personer dessförinnan ingått ett s.k. förköpsavtal enligt vilket deltagarna ska vara förpliktade att erbjuda bolaget att förvärva teckningsoptionerna, eller viss del av dessa, om styrelseuppdraget upphör eller om teckningsoptionerna ska överlåtas till tredje man.

Utspädning

Baserat på antalet aktier i Embellence Group per dagen för kallelsen till bolagsstämman kan maximal utspädning till följd av Styrelse-LTIP 2022 uppgå till cirka 0,19 procent. Med samma antagande och med beaktande av antalet aktier som kan tillkomma enligt styrelsens förslag till LTIP 2022 (punkt 14) kan utspädningen till följd av Styrelse-LTIP 2022 och LTIP 2022 tillsammans högst uppgå till cirka 0,97 procent. Med beaktande även av aktier som kan emitteras enligt tidigare implementerade incitamentsprogram i Embellence Group, Styrelse-LTIP 2022 och LTIP 2022 uppgår den motsvarande maximala utspädningen till cirka 6,28 procent.

Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Styrelse-LTIP 2022 förväntas ha en marginell påverkan på bolagets nyckeltal. Bolagets kostnader för Styrelse-LTIP 2022 inkluderar administrativa kostnader. Den totala kostnaden för Styrelse-LTIP 2022, under antagande av fullt deltagande beräknas uppgå till 200 000 kronor över en treårsperiod.

Beredning av ärendet

Principerna för Styrelse-LTIP 2022 har arbetats fram av Litorina. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har således inte förberett förslaget.

Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

För en beskrivning av bolagets övriga långsiktiga incitamentsprogram hänvisas till Embellence Groups årsredovisning för 2021, not 31, samt till bolagets webbplats www.embellencegroup.se.

Majoritetskrav
För giltigt beslut enligt punkt 13 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. För giltigt beslut enligt punkterna 14 och 15 ovan krävs bifall av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Aktieägares frågerätt
Aktieägarna erinras om sin rätt att begära upplysningar enligt 7 kap 32 § aktiebolagslagen. Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation samt bolagets förhållande till annat koncernföretag. Begäran om sådana upplysningar ska lämnas skriftligen till Embellence Group AB (publ), ”Årsstämma 2022”, Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås, eller via e-post till stamma@embellencegroup.com, senast den 23 april 2022. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga hos Embellence Group AB (publ), Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås, och på www.embellencegroup.se, under rubriken ”Om oss – Bolagsstyrning – Bolagsstämmor – Årsstämma 2022”, senast den 28 april 2022. Upplysningarna skickas också inom samma tid till den aktieägare som har begärt dem och uppgett sin adress.

Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2021 och ersättningsrapporten kommer att hållas tillgängliga hos bolaget på Ryssnäsgatan 8, 504 64 Borås samt på bolagets webbplats www.embellencegroup.se, senast tre veckor före stämman tillsammans med styrelsens fullständiga förslag. Vidare kommer valberedningens förslag och motiverade yttrande finnas tillgänglig på adressen respektive webbplatsen som anges ovan senast fyra veckor före stämman. Kopior av dokumenten skickas till aktieägare som så begär och meddelar bolaget sin postadress.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclears webbplats www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________________

Borås i mars 2022
Embellence Group AB (publ)
Styrelsen

Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2022 kl. 12:00.

För mer information, vänligen kontakta:
Olle Svensk, CEO
Telefon: +46 768 566 093
E-mail: olle.svensk@embellencegroup.com


Om Embellence Group
Embellence Group, grundat 1905 i Borås, är en ledande europeisk aktör inom premiumtapet-segmentet och i framkant internationellt med försäljning i över 90 länder. Våra varumärken inkluderar Cole & Son, Wall&decò, Perswall, Pappelina och Boråstapeter. Embellence Group ska utveckla sin position som ett ledande House of Brands inom heminredning med fokus på premiumvarumärken inom tapet, textilier, mattor och övrig heminredning och driva utvecklingen på en tapet- och heminredningsmarknad i förändring. Embellence Group är noterat på Nasdaq First North Premier Growth Market och FNCA Sweden AB är utsedd Certified Adviser, info@fnca.se, 08-528 00 399.